• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Povodne a zmena klímyO PROJEKTE

PODPORA INFORMAČNÝCH AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NA OBJEKTÍVNE INFORMOVANIE O NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOCH ZMENY KLÍMY

Cieľom projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” je objektívne informovať o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti. Projekt je zameraný na informačné aktivity zaoberajúce sa znížením rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, výzva OPKZP– PO2 – SC211 – 2018 – 42) v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach a široká verejnosť. V rámci projektu sú plánované aktivity ako súťaže, prednášky, praktická environmentálna výchova vo forme exkurzií v teréne, informačné dni na školách a hlavne praktické ukážky počas informačnej aktivity „letná škola“. Aktivity projektu sú podporené web stránkou s riešenou problematikou a audiovizuálnymi dokumentami. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa dotknutej problematiky projektu.

FZKI týmto projektom prispeje k osvete v oblasti povodňovej histórie a protipovodňových opatrení.

Harmonogram realizácie aktivít projektu: november 2019 – jún 2021

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Výška nenávratného finančného príspevku: 149 838,94 EUR

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ