• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skO PROJEKTE

PODPORA INFORMAČNÝCH AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NA OBJEKTÍVNE INFORMOVANIE O NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOCH ZMENY KLÍMY

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) fungujúca od roku 1952 patrí so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami do jedinečného európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Je modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný manažment povodia v meniacich sa podmienkach prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie a možnosti proaktívnej adaptácie. Projekt je zameraný na informačné aktivity zaoberajúce sa znížením rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, výzva OPKZP– PO2 – SC211 – 2018 – 42) v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.

Cieľ projektu je objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti.

FZKI týmto projektom prispeje k osvete v oblasti povodňovej histórie a protipovodňových opatrení.

Harmonogram realizácie aktivít projektu: november 2019 – jún 2021

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa dotknutej problematiky projektu.

Výška nenávratného finančného príspevku: 149 838,94 EUR