• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skO nás

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) fungujúca od roku 1952 patrí so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami do jedinečného európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Je modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania. FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný manažment povodia v meniacich sa podmienkach prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie a možnosti proaktívnej adaptácie.

Fakulta garantuje výchovno-vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch vzdelávania, realizovaných kreditovým systémom ECTS.

Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene, pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

zmenaklimy.skŠtudijné programy

Bakalárske študijné programy (Bc.)

  • krajinná a záhradná architektúra
  • krajinné inžinierstvo
  • záhradníctvo

Inžinierske študijné programy (Ing.)

  • krajinná a záhradná architektúra
  • krajinné inžinierstvo
  • záhradníctvo
  • international master of horticulture science

Doktorandské študijné programy (PhD.)

  • krajinná a záhradná architektúra
  • krajinné inžinierstvo
  • záhradníctvo