• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské ramenoO PROJEKTE

ZLEPŠENIE STAVU MOKRADE NPR KLÁTOVSKÉ RAMENO NA ÚZEMÍ SKUEV0075

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s partnermi získala grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.

Názov projektu: Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 (Kód projektu: ACC04P05)

Projektový líder: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Výška celkových oprávnených výdavkov projektu: 936 657 EUR,

  • z čoho projektový grant je vo výške 888 503 EUR.

Partneri:

  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
  • Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta,
  • Občianske združenie Zelené dedičstvo – Zöld örökség.

Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Klátovské rameno je národná prírodná rezervácia s mimoriadne čistou vodou a výskytom vzácnych rastlín a živočíchov. Postupom času sa zmenil prítok z Malého Dunaja a pôvodné lesy s výskytom topoľov, vŕb a jelší sa menia náletmi nepôvodných či inváznych drevín. Aj samotné vody v ramene sú zanášané a voda stráca cirkuláciu a aj podzemné vývery vody sa znížili. Rameno potrebuje revitalizáciu kontrolovanú Štátnou ochranou prírody na zachovanie podmienok pôvodného stavu územia prírodnej rezervácie. Zásahy budú riešiť prúdenie vody, hĺbku vody, stav biotopov a vytvorenie podmienok pre fungovanie ochrancov prírody.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

čo je nové?Zoznam noviniek

Pomáhame Klátovskému ramenu

S partnermi realizujeme projekt revitalizácie Klátovského ramena a preto sme sa rozhodli urobiť ešte viac – vyčistiť jeho okolie.
Ako informoval vedúci projektu prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva, nachádza sa tu viacero čiernych skládok. Pritom ide o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.
➡ Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.
Viac

Projekt revitalizácie Klátovského ramena pokračuje

Naši pracovníci a pracovníci SVP už začali s meraniami a mapovaním terenénu spoločne so štátnymi ochranármi. Vykonalo sa senzorové a dronové mapovanie koryta rieky. Poznatky z tejto aktivity budú slúžiť na vytvorenie počítačovej a fyzickej makety koryta, s ktorými sa budú vykonávať skúšky/modelovania situácií. Pracovníci FZKI odobrali vzorky z koryta na rôznych miestach, pomocou ktorých zistili, že oproti normálnemu stavu riek, je voda v Klátovskom ramene skôr zásaditá.
➡ Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.
Viac

Nový projekt na obnovu mokradí

Naša fakulta spustila v spolupráci s partnermi (Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Stavebná fakulta STU v Bratislave a Zelené dedičstvo/Zöld örökség – Občianske združenie/Polgári társulás) projekt na zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno. Projektovým lídrom je prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Projekt je podporený z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac o projekte nájdete na samostatnej podstránke Klátovské rameno.

Viac