• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské ramenoO PROJEKTE

ZLEPŠENIE STAVU MOKRADE NPR KLÁTOVSKÉ RAMENO NA ÚZEMÍ SKUEV0075

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s partnermi získala grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.

Názov projektu: Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 (Kód projektu: ACC04P05)

Projektový líder: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Výška celkových oprávnených výdavkov projektu: 936 657 EUR,

  • z čoho projektový grant je vo výške 888 503 EUR.

Partneri:

  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
  • Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta,
  • Občianske združenie Zelené dedičstvo – Zöld örökség.

Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Klátovské rameno je národná prírodná rezervácia s mimoriadne čistou vodou a výskytom vzácnych rastlín a živočíchov. Postupom času sa zmenil prítok z Malého Dunaja a pôvodné lesy s výskytom topoľov, vŕb a jelší sa menia náletmi nepôvodných či inváznych drevín. Aj samotné vody v ramene sú zanášané a voda stráca cirkuláciu a aj podzemné vývery vody sa znížili. Rameno potrebuje revitalizáciu kontrolovanú Štátnou ochranou prírody na zachovanie podmienok pôvodného stavu územia prírodnej rezervácie. Zásahy budú riešiť prúdenie vody, hĺbku vody, stav biotopov a vytvorenie podmienok pre fungovanie ochrancov prírody.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

čo je nové?Zoznam noviniek

Obnova pokračuje

V rámci nášho projektu zameraného na zlepšenia stavu mokrade NPR Klátovské rameno sme v spolupráci s partnermi zorganizovali orezávanie hlavových vŕb.
Vŕby sa orezávajú tradične každú jar ale už sa na to zabudlo a dlho sa to nerobilo a vŕby z hlavových prerástli na vysoké stromy. V rámci projektu sme sa snažili napraviť túto situáciu a po schválení Štátnou ochranou prírody v Dunajskej Strede a za ich účasti sme sa pokúsili v tejto starej tradícii pokračovať. Podarilo sa nám upraviť 8 veľmi veľkých ale predovšetkým starých stromov.
Viac

Exkurzia v NPR Klátovské rameno

Študenti 1. ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili exkurzie z predmetu Vodné hospodárstvo (spolu s prof. Juríkom, doc. Tátošovou a Ing. Novotnou).
Okrem iného navštívili aj Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno, kde navštívili aj Vodný mlyn nachádzajúci sa neďaleko obce Dunajský Klátov.
Viac

Projekt revitalizácie NPR Klátovské rameno oficiálne zahájený 👍

Účastníkmi budú štyria partneri projektu, a to hlavný partner FZKI SPU v Nitre a traja partneri, ktorými sú SVP, š. p., SvF STU v Bratislave a o.z. Zelené dedičstvo – Zöld örökség, ďalej starostovia dotknutých obcí a zástupcovia relevantných organizácií a vecných gestorov.
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari. Klátovské rameno bolo vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu a následne aj za Územie európskeho významu s V. až III. stupňom ochrany. Cieľom projektu je analýza možností opätovného zavodnenia Klátovského ramena a zastavenie ďalšej degradácie mokraďových biotopov v antropogénnej agrárnej krajine urýchľovanej aj v dôsledku klimatickej zmeny. Projekt vytvoril priestor pre aktívnu spoluprácu akademického sektora, správcu vodných tokov a lokálnych obyvateľov.

Viac

Letná škola o mokradiach

Ani extrémne vysoké teploty nás neodradili od realizácie letnej školy „Participatory research of status improvement of wetland“ s celkovou účasťou viac ako 30 osôb. Študenti z 13 krajín reprezentujúci 5 univerzít sa stretli na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, aby si vypočuli prednášky/diskusie a zúčastnili sa exkurzií v Novej Dedinke a pri Klátovskom ramene. Sme radi, že aj takto sme mohli prezentovať náš projekt revitalizácie Klátovského ramena.

Posledný deň bol venovaný problematike participatívnych procesov na príklade záplavových území a zapojeniu stakeholderov do týchto procesov. Praktická časť programu a exkurzie boli realizované s podporou pracovníkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a Global Water Partnership Central and Eastern Europe. Organizácia letnej školy bola finančne podporená zo schém CASEE a CEEPUS.

Viac