Vieme sa chrániť voči stupňujúcim sa prírodným katastrofám? Čo robiť proti zosuvom pôdy, povodniam, veterným smrštiam. veternej erózii a prírodným požiarom?
Exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu, ktorú priblížili odborníci z Ministerstva vnútra SR – Ing. Igor Košík a Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP z Katedry krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre.
V rámci on-line exkurzie zájdeme na viaceré miesta v okolí Váhu:
 – príklady riešenia skutočných mimoriadnych udalostí na území SR
– vodné stavby na území SR – základná charakteristika, povodňová ochrana (územie Považia – Vážska kaskáda, VS Gabčíkovo, vrcholové vodné stavby…)
– povodňové plány, povodňové mapy
– možné mimoriadne udalosti na vodných stavbách, plány ochrany a predpripravené opatrenia na elimináciu následkov.
– základná charakteristika vodnej stavby Sĺňava
– miesto a úloha vodnej stavby v systéme Vážskej kaskády
– manipulačný poriadok vodnej stavby
– regionálny význam vodnej stavby ako ochrany pred povodňami, sploštenie povodňovej vlny, vplyv na životné prostredie
– udržiavanie hladiny „živej vody“ v starom koryte rieky Váh, hospodársky význam
– obhliadka technologického vybavenia vodnej stavby ”
– obec Banka – ukážka realizovanej sanácie svahového zosuvu v obci Banka