• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Prednáška: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy. Tak znel názov prednášky, ktorá sa konala v pondelok 29. marca 2021. Prednášajúcim bol prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. Poslucháči sa dozvedeli súvislosti medzi udržateľnosťou hospodárenia na pôde a zmenami klímy.

Viac

Prednáška: Vodné toky v 21. storočí

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa 25. marca konala aj prednáška prof. Petra Halaja na tému Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území.

Viac

Prednáška: Retencia vody v krajine

25. marca 2021 sa konala prednáška na tému Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí. Prednášajúcim bol prof. Ľuboš Jurík. Táto prednáška sa konala aj pri príležitosti Svetového dňa vody.

 

 

Viac

Prednáška o zosuvoch pôdy

V stredu 24. marca 2021 sa konala prednáška RNDr. Pavla Tupého zo spoločnosti Envigeo, a.s., Banská Bystrica. Témou prednášky boli aktuálne trendy v sanácii zosuvov pôdy ako jedného z dôsledkov povodní.

Viac

Prednáška: Pôdne sucho

Profesor Ing. Dušan Igaz, PhD. prednášal na tému Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania. Prednáška sa konala 2. marca 2021. Poslucháči dostali bližšie informácie o stave a vývoji zásob vody v pôde, príčinách a dôsledkách pôdneho sucha ako aj o možnostiach jeho monitoringu.

Viac

Prednáška od SHMÚ

V pondelok, 1. marca 2021, sa uskutočnila prednáška Ing. Danice Leškovej zo SHMÚ na tému “Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)”. V rámci prednášky bol vysvetlený vývoj a vznik systému ako aj jeho použitie v praxi.

Viac

Prednáška: Extrémne zrážky a klimatická zmena

14. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Jána Horáka, PhD. na tému extrémnych zrážok a klimatickej zmeny. Poslucháči sa dozvedeli o trendoch vo vývoji zmien klímy, zmenách v časovom a priestorovom rozložení zrázok a pod.

Viac

Integrovaný manažment povodia – prednáška

V utorok 08. decembra sa uskutočnila prednáška na tému Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny. Prednášajúcou bola Ing. Elena Aydin, PhD.

 

Viac

Prednáška – Faktor sucha

V utorok 8. decembra prebehla prednáška meteorologičky Mgr. Miriam Jarošovej, PhD. o faktore sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien.

Viac