• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Obnova pokračuje

V rámci nášho projektu zameraného na zlepšenia stavu mokrade NPR Klátovské rameno sme v spolupráci s partnermi zorganizovali orezávanie hlavových vŕb.
Vŕby sa orezávajú tradične každú jar ale už sa na to zabudlo a dlho sa to nerobilo a vŕby z hlavových prerástli na vysoké stromy. V rámci projektu sme sa snažili napraviť túto situáciu a po schválení Štátnou ochranou prírody v Dunajskej Strede a za ich účasti sme sa pokúsili v tejto starej tradícii pokračovať. Podarilo sa nám upraviť 8 veľmi veľkých ale predovšetkým starých stromov.
Viac

Exkurzia v NPR Klátovské rameno

Študenti 1. ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili exkurzie z predmetu Vodné hospodárstvo (spolu s prof. Juríkom, doc. Tátošovou a Ing. Novotnou).
Okrem iného navštívili aj Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno, kde navštívili aj Vodný mlyn nachádzajúci sa neďaleko obce Dunajský Klátov.
Viac

Projekt revitalizácie NPR Klátovské rameno oficiálne zahájený 👍

Účastníkmi budú štyria partneri projektu, a to hlavný partner FZKI SPU v Nitre a traja partneri, ktorými sú SVP, š. p., SvF STU v Bratislave a o.z. Zelené dedičstvo – Zöld örökség, ďalej starostovia dotknutých obcí a zástupcovia relevantných organizácií a vecných gestorov.
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari. Klátovské rameno bolo vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu a následne aj za Územie európskeho významu s V. až III. stupňom ochrany. Cieľom projektu je analýza možností opätovného zavodnenia Klátovského ramena a zastavenie ďalšej degradácie mokraďových biotopov v antropogénnej agrárnej krajine urýchľovanej aj v dôsledku klimatickej zmeny. Projekt vytvoril priestor pre aktívnu spoluprácu akademického sektora, správcu vodných tokov a lokálnych obyvateľov.

Viac

Letná škola o mokradiach

Ani extrémne vysoké teploty nás neodradili od realizácie letnej školy „Participatory research of status improvement of wetland“ s celkovou účasťou viac ako 30 osôb. Študenti z 13 krajín reprezentujúci 5 univerzít sa stretli na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, aby si vypočuli prednášky/diskusie a zúčastnili sa exkurzií v Novej Dedinke a pri Klátovskom ramene. Sme radi, že aj takto sme mohli prezentovať náš projekt revitalizácie Klátovského ramena.

Posledný deň bol venovaný problematike participatívnych procesov na príklade záplavových území a zapojeniu stakeholderov do týchto procesov. Praktická časť programu a exkurzie boli realizované s podporou pracovníkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a Global Water Partnership Central and Eastern Europe. Organizácia letnej školy bola finančne podporená zo schém CASEE a CEEPUS.

Viac

Pomáhame Klátovskému ramenu

S partnermi realizujeme projekt revitalizácie Klátovského ramena a preto sme sa rozhodli urobiť ešte viac – vyčistiť jeho okolie.
Ako informoval vedúci projektu prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva, nachádza sa tu viacero čiernych skládok. Pritom ide o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie 5. stupňa ochrany.
➡ Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.
Viac

Projekt revitalizácie Klátovského ramena pokračuje

Naši pracovníci a pracovníci SVP už začali s meraniami a mapovaním terenénu spoločne so štátnymi ochranármi. Vykonalo sa senzorové a dronové mapovanie koryta rieky. Poznatky z tejto aktivity budú slúžiť na vytvorenie počítačovej a fyzickej makety koryta, s ktorými sa budú vykonávať skúšky/modelovania situácií. Pracovníci FZKI odobrali vzorky z koryta na rôznych miestach, pomocou ktorých zistili, že oproti normálnemu stavu riek, je voda v Klátovskom ramene skôr zásaditá.
➡ Projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.
Viac

Nový projekt na obnovu mokradí

Naša fakulta spustila v spolupráci s partnermi (Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Stavebná fakulta STU v Bratislave a Zelené dedičstvo/Zöld örökség – Občianske združenie/Polgári társulás) projekt na zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno. Projektovým lídrom je prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Projekt je podporený z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac o projekte nájdete na samostatnej podstránke Klátovské rameno.

Viac