• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Exkurzia – prírodné katastrofy

Vieme sa chrániť voči stupňujúcim sa prírodným katastrofám? Čo robiť proti zosuvom pôdy, povodniam, veterným smrštiam. veternej erózii a prírodným požiarom?
Exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu, ktorú priblížili odborníci z Ministerstva vnútra SR – Ing. Igor Košík a Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP z Katedry krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre.
V rámci on-line exkurzie zájdeme na viaceré miesta v okolí Váhu:
 – príklady riešenia skutočných mimoriadnych udalostí na území SR
– vodné stavby na území SR – základná charakteristika, povodňová ochrana (územie Považia – Vážska kaskáda, VS Gabčíkovo, vrcholové vodné stavby…)
– povodňové plány, povodňové mapy
– možné mimoriadne udalosti na vodných stavbách, plány ochrany a predpripravené opatrenia na elimináciu následkov.
– základná charakteristika vodnej stavby Sĺňava
– miesto a úloha vodnej stavby v systéme Vážskej kaskády
– manipulačný poriadok vodnej stavby
– regionálny význam vodnej stavby ako ochrany pred povodňami, sploštenie povodňovej vlny, vplyv na životné prostredie
– udržiavanie hladiny „živej vody“ v starom koryte rieky Váh, hospodársky význam
– obhliadka technologického vybavenia vodnej stavby ”
– obec Banka – ukážka realizovanej sanácie svahového zosuvu v obci Banka

Čítať viac

Exkurzia – Kolíňany

V piatok 25. júna 2021 sa konala online exkurzia v lokalite Kolíňany. Základným cieľom exkuzrie bolo odpovedať na otázku: ako veľmi je pôda v krajine ohrozený prírodný zdroj?

Niekoľko odborníkov z SPU v Nitre nám povedalo viac o:

– najmenšej a najstaršej fungujúcej bioplynovovej stanici na Slovensku (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre).
– tom ako možno zmierniť vplyv technogénnych faktorov na pôdu (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre)
– štruktúre vysokoškolského podniku a o tom ako zmena klímy vplýva na hospodárenie (Ing. Ján Lajda, VPP SPU)
Ďalej sa dozviete, čo je biouhlie (doc. Ing. Ján Horák, PhD., KBH, FZKI), čo je erózia pôdy, aké faktory ju spôsobujú, aké má dopady na krajinu a ľudské aktivity a v neposlednom rade, ako proti nej bojovať (Ing. Elena Aydin, PhD., KBH, FZKI).

Čítať viac

Exkurzia – protipovodňová ochrana Bratislavy

Je protipovodňová ochrana našeho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100 ročnou vodou? Pozrite si exkurziu zameranú na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorú priblížia odborníci zo Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p. Ing. Boris Kováč, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre.

V rámci on-line exkurzie zájdeme na viaceré miesta v okolí Bratislavy – Devín, Karloveské rameno, Starý most, Rača, Modra, kde Vám ukážeme:
– praktické ukážky i na teoretickú rovinu opatrenia v meste (zemná hrádza, betónový múr, mobilné hradenie)
– používané prehrádzky nad mestom a ukážka poldra

 

Čítať viac

Exkurzia – Emilove sady

Aký veľký je vplyv klimatických zmien v ovocinárstve a aký to má dopad? Na to odpovedala naša exkurzia v spoločnosti Emilove sady, ktorá sa konala 31. mája.

Exkurzia bola zameraná na nepriaznivé dopady klimatických zmien v ovocinárstve, ktorú priblížili odborníci z firmy Emilove sady a doc. Ing. Ján Čimo, PhD. z Katedry biometorológie a hydrológie, FZKI SPU v Nitre.

 

 

Čítať viac

Exkurzia Vážska kaskáda

Bude už len sucho? Máme dosť vody na závlahy? Aj to Vám prezradí exkurzia z oblasti Vážskej kaskády. Zájdeme do oblasti Piešťan a Vážskej kaskády, ukážeme čerpacie stanice a odvodňovacie kanály.
Ochranu pred účinkami sucha formou závlah priblížia odborníci Ing. Boris Košťál z Hydromeliorácie š.p., a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI.

Čítať viac

Exkurzia – SHMÚ v Bratislave

Vo štvrtok 13. mája 2021 prebehla exkurzia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Exkurzia sa konala netradičnou online formou. Pre účastníkov exkurzie bol vytvorený videodokument. Po jeho premietnutí sa konala online diskusia medzi účastníkmi exkurzie a odborníkmi z navštíveného miesta.

 

Čítať viac