• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Obnova pokračuje

V rámci nášho projektu zameraného na zlepšenia stavu mokrade NPR Klátovské rameno sme v spolupráci s partnermi zorganizovali orezávanie hlavových vŕb.
Vŕby sa orezávajú tradične každú jar ale už sa na to zabudlo a dlho sa to nerobilo a vŕby z hlavových prerástli na vysoké stromy. V rámci projektu sme sa snažili napraviť túto situáciu a po schválení Štátnou ochranou prírody v Dunajskej Strede a za ich účasti sme sa pokúsili v tejto starej tradícii pokračovať. Podarilo sa nám upraviť 8 veľmi veľkých ale predovšetkým starých stromov.
Čítať viac

Vedecký deň stredoškoláka odštartoval

Vedecký deň stredoškoláka 🔬🧪
Pod týmto názvom sme spustili sériu vzdelávania pre študentov stredných škôl. Ako prvých sme navštívili študentov SOŠ PaSV Žilina, kde naše kolegyne doc. Aydin a Ing. Kaletová hovorili o význame a ochrane pôdy a o vode v krajine. Sme radi, že sa študentom páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie školy.
Čítať viac

O klimatickej zmene a pôde

V piatok 9. decembra 2022, naši kolegovia doc. Ing. Elena Aydin, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD., predniesli pre študentov SOŠ PaSV Žilina výberové prednášky na tému klimatickej zmeny a erózie pôdy. Sme radi, že prednášky študentov zaujali a už hneď vyjadrili záujem o ďalšie vzdelávanie. Ďakujeme, vidíme sa nabudúce.

Čítať viac

Exkurzia v NPR Klátovské rameno

Študenti 1. ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili exkurzie z predmetu Vodné hospodárstvo (spolu s prof. Juríkom, doc. Tátošovou a Ing. Novotnou).
Okrem iného navštívili aj Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno, kde navštívili aj Vodný mlyn nachádzajúci sa neďaleko obce Dunajský Klátov.
Čítať viac

Návšteva z Lučenca

Vo štvrtok 20. októbra k nám zavítali študenti z Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Študentom sme okrem iného hovorili o aktuálnych otázkach zmeny klímy. V praktickej ukážke sme im predviedli rôznu techniku na monitoring životného prostredia.

Čítať viac

Informačný deň pre našich prvákov

Aj našim prvákom sme hovorili o význame ich štúdia, o tom ako budú vedieť ovplyvňovať krajinu a tým aj klimatickú zmenu a jej dopady. Sme radi, že tento rok máme najviac prvákov za posledné obdobie, čo dokazuje uvedomovanie si dôležitosti tejto témy.

Čítať viac

Projekt revitalizácie NPR Klátovské rameno oficiálne zahájený 👍

Účastníkmi budú štyria partneri projektu, a to hlavný partner FZKI SPU v Nitre a traja partneri, ktorými sú SVP, š. p., SvF STU v Bratislave a o.z. Zelené dedičstvo – Zöld örökség, ďalej starostovia dotknutých obcí a zástupcovia relevantných organizácií a vecných gestorov.
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari. Klátovské rameno bolo vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu a následne aj za Územie európskeho významu s V. až III. stupňom ochrany. Cieľom projektu je analýza možností opätovného zavodnenia Klátovského ramena a zastavenie ďalšej degradácie mokraďových biotopov v antropogénnej agrárnej krajine urýchľovanej aj v dôsledku klimatickej zmeny. Projekt vytvoril priestor pre aktívnu spoluprácu akademického sektora, správcu vodných tokov a lokálnych obyvateľov.

Čítať viac

Letná škola o mokradiach

Ani extrémne vysoké teploty nás neodradili od realizácie letnej školy „Participatory research of status improvement of wetland“ s celkovou účasťou viac ako 30 osôb. Študenti z 13 krajín reprezentujúci 5 univerzít sa stretli na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, aby si vypočuli prednášky/diskusie a zúčastnili sa exkurzií v Novej Dedinke a pri Klátovskom ramene. Sme radi, že aj takto sme mohli prezentovať náš projekt revitalizácie Klátovského ramena.

Posledný deň bol venovaný problematike participatívnych procesov na príklade záplavových území a zapojeniu stakeholderov do týchto procesov. Praktická časť programu a exkurzie boli realizované s podporou pracovníkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a Global Water Partnership Central and Eastern Europe. Organizácia letnej školy bola finančne podporená zo schém CASEE a CEEPUS.

Čítať viac

Festival medu aj s našou účasťou

Botanická záhrada SPU v Nitre bola počas víkendu 4. – 5. júna 2022 hostiteľom edukatívno-kultúrneho podujatia Festivalu medu a regionálnych produktov. Prilákala stovky návštevníkov. Ako povedala riaditeľka BZ Dagmar Hillová, cieľom bolo, aby sa záhrada otvorila čo najväčšiemu počtu ľudí a v rámci programu sa univerzita prezentovala ako celok svojimi aktivitami.

Toto podujatie výborne zapadlo do konceptu neformálneho vzdelávania a tak sme to využili aj my a prezentovali sme tematiku projektu aj tu. Naša fakulta a témy klimatickej zmeny sa prezentovali prostredníctvom doc. Eleny Aydin, ktorá mala prednášku na tému Klimatická zmena – prečo miznú včely z krajiny.

Čítať viac

Veda mladých 2022

V dňoch 01. – 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska (FZKI SPU, ABT SPU, STU, ÚH SAV), Českej republiky (UK Praha, MU Brno, JČU České Budějovice), Uzbekistanu (National Research University, Tashkent) a Iránu (University of Tehran). Súčasťou bola aj prezentácia partnera konferencie firmy Esprit, ktorá sa venuje výskumnej, prieskumnej a konzultačnej činnosti v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania. Okrem vystúpení účastníkov konferencia ponúkla aj odborný sprievodný program v podobe exkurzie do banského múzea – štôlňa Bartolomej a prehliadky unikátnych vodných stavieb – Tajchov.

Čítať viac